آیا با راه اندازی انجمن موافقید؟
(16.66%) 1
بله
(83.33%) 5
خیر

تعداد شرکت کنندگان : 6